Romar Polsped
Ogólne warunki świadczenia usług
Wersja obowiązująca od dnia 4.11.2019

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZOWYCH I SPEDYCYJNYCH ROMAR POLSPED Robert Wieczorek

 1. Cena frachtu zawiera wszystkie koszty i opłaty drogowe (all in). Do ceny dolicza się podatek VAT w wysokości zgodnej z aktualnie obowiązującym stanem prawnym.
 2. Płatność za wykonane przez nas usługi następuje bezwarunkowo przelewem w terminie 30 dni od wykonania usługi transportowej/spedycyjnej.
 3. Wolne od opłat postojowych są pierwsze 24 godziny przy załadunku i rozładunku oraz soboty, niedziele i dni świąteczne, a także postój na granicach i w czasie oczekiwania w Urzędzie Celnym. Poza tym postój jest płatny 200 € za każdą rozpoczętą dobę
 4. W przypadku anulowania lub rezygnacji ze zlecenia przez zleceniodawcę w dniu załadunku, zastrzegamy sobie prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 50% frachtu brutto.
 5. W przypadku wykonywania spedycji czy drogowego transportu międzynarodowego Romar Polsped Robert Wieczorek przyjmuje na siebie prawa i obowiązki przewoźnika umownego, na zasadach przewidzianych w Konwencji o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów (CMR) z dnia 19.05.1956 r. (Dz.U. z 1962 r., Nr 49, poz.238 ze zm. ) i ponosi odpowiedzialność za niewykonanie i nienależyte wykonanie usługi wyłącznie na zasadach określonych dla przewoźnika międzynarodowego w Konwencji CMR.
 6. W przypadku wykonywania spedycji czy drogowego transportu krajowego Romar Polsped Robert Wieczorek odpowiada za przesyłkę na zasadach określonych w Prawie Przewozowym.
 7. W przypadku gdy Romar Polsped Robert Wieczorek nie wskaże terminu dostawy na piśmie, zobowiązany jest dostarczyć towar w rozsądnym terminie.
 8. Zleceniodawca nie może dokonywać potrącenia swoich wierzytelności z wierzytelnością dla Romar Polsped Robert Wieczorek.
 9. W przypadku nienależytego wykonania umowy przez Romar Polsped Robert Wieczorek, zleceniodawcy przysługuje odszkodowanie przewidziane w Konwencji CMR, polskim prawie przewozowym lub w innych polskich aktach prawnych. Wyłączone jest żądanie wobec Romar Polsped Robert Wieczorek jakichkolwiek kar umownych.
 10. W zakresie relacji ze Zleceniodawcą obowiązuje prawo polskie i jurysdykcja polska.
 11. Wszelkie spory dotyczące realizacji powierzonych Romar Polsped Robert Wieczorek zleceń rozpatrywane będą przez właściwy funkcjonalnie Sąd Rejonowy w Sieradzu, Krośnie lub Siedlcach, a w przypadku sądu okręgowego sądem właściwym miejscowo będzie Sąd Okręgowy w Poznaniu.