OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZOWYCH I SPEDYCYJNYCH
ROMAR POLSPED Robert Wieczorek

Wersja obowiązująca od dnia 4.11.2019  1. Cena frachtu zawiera wszystkie koszty i opłaty drogowe (all in). Do ceny dolicza się podatek VAT w wysokości zgodnej z aktualnie obowiązującym stanem prawnym.

  2. Płatność za wykonane przez nas usługi następuje bezwarunkowo przelewem w terminie 30 dni od wykonania usługi transportowej/spedycyjnej.

  3. Wolne od opłat postojowych są pierwsze 24 godziny przy załadunku i rozładunku oraz soboty, niedziele i dni świąteczne, a także postój na granicach i w czasie oczekiwania w Urzędzie Celnym. Poza tym postój jest płatny 200 € za każdą rozpoczętą dobę.

  4. W przypadku anulowania lub rezygnacji ze zlecenia przez zleceniodawcę w dniu załadunku, zastrzegamy sobie prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 50% frachtu brutto.

  5. W przypadku wykonywania spedycji czy drogowego transportu międzynarodowego Romar Polsped Robert Wieczorek przyjmuje na siebie prawa i obowiązki przewoźnika umownego, na zasadach przewidzianych w Konwencji o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów (CMR) z dnia 19.05.1956 r. (Dz.U. z 1962 r., Nr 49, poz.238 ze zm. ) i ponosi odpowiedzialność za niewykonanie i nienależyte wykonanie usługi wyłącznie na zasadach określonych dla przewoźnika międzynarodowego w Konwencji CMR.

  6. W przypadku wykonywania spedycji czy drogowego transportu krajowego Romar Polsped Robert Wieczorek odpowiada za przesyłkę na zasadach określonych w Prawie Przewozowym.

  7. W przypadku gdy Romar Polsped Robert Wieczorek nie wskaże terminu dostawy na piśmie, zobowiązany jest dostarczyć towar w rozsądnym terminie.

  8. Zleceniodawca nie może dokonywać potrącenia swoich wierzytelności z wierzytelnością dla Romar Polsped Robert Wieczorek.

  9. W przypadku nienależytego wykonania umowy przez Romar Polsped Robert Wieczorek, zleceniodawcy przysługuje odszkodowanie przewidziane w Konwencji CMR, prawie przewozowym lub w innych aktach prawnych mających zastosowanie. Wyłączone jest żądanie wobec Romar Polsped Robert Wieczorek jakichkolwiek kar umownych.

  10. Wszelkie spory dotyczące realizacji powierzonych Romar Polsped Robert Wieczorek zleceń rozpatrywane będą przez właściwy funkcjonalnie Sąd Rejonowy w Łomży, Krośnie lub Siedlcach, a w przypadku sądu okręgowego sądem właściwym miejscowo będzie Sąd Okręgowy w Poznaniu.